Oppgaven


Nedenfor følger oppgaveteksten:

Noen mener at begrepet "Internett-sikkerhet" er en selvmotsigelse. Internett og sikkerhet er i all fall et tema som opptar media. Regelmessig kan man i aviser og tidsskrifter lese oppslag hvor påstanden om at nettet lider av grunnleggende sikkerhetsproblemer settes fram.

Det er ingen grunn til å benekte at Internett, som de fleste andre ting i verden, ikke er 100% sikkert. Det store spørsmålet er imidlertid om denne usikkerheten er absolutt eller kontrollerbar. Kan man, ved å sette inn de rette virkemidler og innsatsfaktorer, begrense risikoen i de sammenhenger og kontekster hvor der viktig at sikkerheten er høy? Eller er det slik at den grunnleggende konstruksjonen av nettet er så mangelfull fra et sikkerhetsmessig synspunkt, at det ikke under noen omstendighet er mulig å benytte nettet til sikker overføring av følsomme data, foretningstransaksjoner og juridisk bindende avtaler?

Internett-sikkerhet er dessuten et bredt område, som omfatter alt fra at tradisjonelle svindlere utnytter den manglende ettersporbarheten som er mulig på Internett til å lure konsumenter, til målbeviste høyteknologiske angrep med sikte på å bryte seg inn i maskiner på Internett.

Grovt sett kan vi dele inn sikkerhetsproblemene på Internett i følgende fem områder:

Gisle Hannemyr, 1997-09-21,
http://www.ifi.uio.no/systarb/innhold/undervisning/inint/emne10.html

Med dette som utgangspunkt har vi skrevet om sikkerhet på nettet. Vi har valgt en bred oppgave i stedet for å gå dypt inn på enkelte tema. Dessuten har vi begrenset lengden på oppgaven i forhold til den tiden vi har tilgjengelig. Sikkerheten på Internett avhenger av en rekke faktorer. Vi har avgrenset oss til kun å ta opp elektronisk problematikk, og kommer derfor ikke inn på problemer som skyldes feil i hardware, illojale medarbeidere i bedriften, bomber og granater el.l.


Oppdatert av Inintsec.